Събота 04, Април 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 01.10.2019г.
Кратък текст на новината:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
за избор на изпълнител на обществена порьчка чрез сьбиране на оферти с обява


Съдържание на новината:

„Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ„Любен  Каравелов” гр. Димитровград  през учебната 2019/2020 година по две обособени позиции кактоследва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на закуски за учениците от I - IV клас на СУ„Любен Каравелов” гр. Димитровград през учебната 2019/2020 година";

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на обяд за ученици, на целодневна организация на учебния процес в СУ„Любен Каравелов” гр. Димитровград през учебната 2019/2020 година".

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 2. Тази обществената поръчка се възлага по реда на Глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от същия закон.

1 . 1 . Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

 1. Участник в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.

1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.

1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в информацията за публикуваната обява.

 • . 10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците. 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и документацията за участие.
  • При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на выложителя.
  • Офертата на участника съдържа: ”Документи и информация”, ”Техническо предложение“ и ”Ценово предложение”.
  • Офертата се представя на български език

П.ОФЕРТА

 1. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението за поръчката.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА - документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за технически способности и квалификация)
 • Оферта - изготвя се по изискванията на ЗОП.
 • Декларация по чл. 54 ал. 1 т.1,2 и 7 от ЗОП.
 • Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения

Декларацията се подписва от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, и се представя в оригинал.

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП — представете от всеки подизпълнител декларация (свободен текст), че е поел задължение към вас да изпълни посочения дял от поръчката (ако е приложимо).

2.4 Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните условия съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал. 1, т.З - 5 от ЗОП.

Когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, информационен лист и декларации по чл.97, ал.б от ППЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал. 1, т.З - 5 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица, а декларация за съответствие с условията за участие — в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват.

2.5. Декларация по чл. З, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици .

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от лицата, които представляват участника и се представя в оригинал.

2.6. Информационен лист

Изготвя се по приложения образец към настоящата обява, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, и се представя в оригинал.

2,7. При участие на обединения, които не са юридически лица:

2.7.1. Към офертата се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

 • правата и задълженията на участниците в обединението;
 • разпределението на отговорностите между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Копието на документа се представя с гриф „Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лице с представителни функции.

2.7.2. Декларациите за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, тл, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се представят от всеки член в обединението; ЗАБЕЛЕЖКА:

Съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, включващи правоспособност за упражняване на професионална дейност, изискванията за технически способности и квалификация се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците (включително когато са обединение от физически и/или юридически лица) могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, свързани с технически способности и квалификация.

По отношение на условията, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на выложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал. 1, т.З - 5 от ЗОП.

Когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, информационен лист и декларации по чл.97, ал.б от ППЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал . 1, тз. - 5 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица, а декларация за съответствие с условията за участие — в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват

2.8. Декларация по чл.З9, ал.З, т, б.”д" от ППЗОП

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, и се представя в оригинал.

Органите, от конто участниците могат да получат необходимата информация за задьлженията, свьрзани сьс закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република Бьлгария, кьдето трябва да се извърши услугата са НАП, Агенция по заетостта и Изпьлнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://www.nap.bg; http://www.mlsp.government.bg; http://www.gli.government.bg; http://www.az.government.bg).

2.9. Декларация - списьк на изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугите, заедно с доказателство за извършените услуги

2.10. Декларация - списък на транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на договора, като в случай, че не са собствени, документ доказващ, че ще бъдат на разположение на участника за срока на договора (договор за наем или друг документ)

2.11. Декларация - Списьк на обекта/ите, в които ще произвежда доставяната храна като в случай, че не е собствен документ доказващ, че ще бъде на разположение на участника за срока на договора (договор за наем или друг документ)

2.12. Техническо предложение за изпьлнение на порьчката

2.13. Ценово предложение: - Попълва се, представя се в оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника.

Участниците да посочат цена за един обяд /включващ основно ястие, хляб, десерт/ или закуска на един ученик на ден с включени всички разходи и транспорт, без ДДС и с ДДС.

Забелелска: Всеки участник трябва да се съобрази с максимално посочената еднична цена за един обяд /вкпючващ основно ястие, хляб, Десерт/ или закуска на един ученик на

Ден.

При каквито и да е несъответствия, констатирани в ценовата оферта, участникьт ще бъде отстранен!

2.14. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

З. Изисквания кьм оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф ”вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка.

 1. Окомплектоване и подаване на офертата
  • Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва ”Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ДИМИТРОВГРАД, заявявам желанието си да участвам по обособена позиция, както следва:
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЯСТИЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 7-И КЛАС
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ИНДИВИДУАЛНО ОПАКОВАНА ГОТОВА ХРАНА - „ЗАКУСКА И ПЛОД” ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС“
  • Офертата се изпраща на адрес: гр. Димитровград, ул.„Захари Зограф“ № 27
  • Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
  • Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.
  • При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
  • Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Ш. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР – най-ниска цена.

При предлагане на еднаква цена от няколко участника, за определяне на класирането се ползват следните критерии:

 1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
 2. Икономическо и финансово сьстояние.
 3. Технически и професионални способности:
  • Участникът да е изпълнил най-малко 2 /две/ услуги, с дейности, идентични или сходни с тези на обществената поръчка (приготвяне и доставка на готова храна /обяд/), изпълнени през последните З /три/ години (считано от датата на подаване на офертата).

Доказване: Декларация - списък на изпълнените услуги с дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугите, заедно с доказателство за извършената услуга.

 • Участникът да разполага с транспортно средство /собствено или наето/, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителните продукти идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. При необходимост, транспортните средства със специализирано предназначение трябва да осигуряват съответните температурни параметри и условия за превоз на съответните храни.

Доказване: Декларация списък на транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на договора, като в случай, че не са собствени документ доказващ, че ще бъдат на разположение на участника за срока на договора (договор за наем или друг документ)

 • Участникът да разполага с минимум /един/ обект, собствен или нает, регистриран като обект за производство на храни, съгласно чл. 12 от Закона за храните и да отговаря изискванията на Наредба № 1 от 26.01.2016 г., за хигиена на храните, издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните в коите ще произвежда доставяната храна.

Доказване: Декларация списък на обекта/ите в които ще произвежда доставяната храна (обяд) като в случай, че не е собствен документ доказващ, че ще бъде на разположение на участника за срока на договора (договор за наем или друг документ)

 1. I МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
 1. Място на изпьлнение: Мястото на изпълнение на настоящата поръчка е СУ „Любен Каравелов“ гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф“ № 27
 2. Срок за изпьлнение: Срокът на изпълнение на настоящата поръчка е от подписване на договора до 31.10.2019 г.
 3. V. ПРОГНОЗНА стойност НА ПОРЪЧКАТА:
  • Прогнозна стойност на настоящата поръчка е 39533,70 лева без

       ДДС, от които 21538,50 лева за обяд и 17995,20 лева за закуски.

 • Единичната цената за един обяд на един ученик на ден не трябва

      да надвишава 0,83 лв. без ДДС. За поевтиняване на обедното хранене на       учениците на целодневна организация на учебния процес.

Забележка: От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена на един ученик на ден по-висока от посочената.

      5.3 Единична цена за една закуска не трябва да надвишава 0.46 лева без ДДС.

Забележка: Единичната цена включва всички разходи по производството и доставка до мястото на изпълнение, посочени от Възложителя по настоящата документация. Предлаганата единична цена е твърда и не подлежи на промяна.

Всеки участник трябва да се съобрази с посочената еднична цена на един ученик на ден.

 1. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ

Плащане ще се извършва на действително доставени и получени брой обяди и закуски.

Цените на хранителните продукти трябва да отговарят на единична цена посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя. Заплащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на представяне на фактура в оригинал и съгласно приемо-предавателни протоколи.

 • Възложителят сключва договор с участниците, класирани на първо място за всяка обособена позиция.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените порьчки и Правилника за прилагането му.

Забележка: При констатирани необичайно благоприятни оферти ще бъде приложен чл. 72 от ЗОП.

Преди сключване на договора избраният изпьлнител трябва да представи следните документи:

- заверено копие на Документ за собственост на посочените транспортни средства и документ разрешаващ превоза на хранителни продукти, съгласно действащото законодателство заверено копие на Документ за собственост и/или договор за наем (със срок не по-мальк от срока на изпълнение на договора за поръчката) на обекта, в който ще се произвежда доставяната храна, както и заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни, издадено съгласно действащото законодателство.

В случай, че избраният изпьлнител не представи гореописаните документи няма да бъде склочен договор с него.

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Информатика и информационни технологии