Понеделник 01, Юни 2020г.
Архив на новини
Дата на публикуване: 16.03.2020г.
Кратък текст на новината:

Заповед Дистанционно обучение СУ "Любен Каравелов"

Съдържание на новината:

   

      СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  “ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ”

      гр.Димитровград 6400; ул.”Захари Зограф” № 27; тел.(0391) 6-21-00;

E-mail: sou_lk @ abv.bg ; http: // lubenkaravelov.eu

 

                    З А П О В Е Д  №  РД  13 - 668

 

гр. Димитровград, 13.03.2020 г.

 

        На основание: чл. 258 ал.1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,  във връзка със Заповед  № РД 01-124 / 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб

 

                                         Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, преустановявам учебни занятия от 16.03.2020 г. до 29. 03.2020 г.  включително!
  2. Обучението ще се осъществява от разстояние с shkolo.bg и други електронни ресурси.
  3. Учениците стриктно да спазват указанията на преподавателите, които ще регламентират кои електронни платформи и ресурси ще се ползват по дадения предмет в паралелката. Последователността на часовете ще следва седмичното разписание без ФВС, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Час на класа, ДЧК, ДЧФВС,
  4. От 16 март 2020 г. стартираме с прилагането на различни форми на дистанционно обучение при следване на предметите от седмичното разписание за деня.

            Начало на занятията за всички класове 9.00 часа. Продължителността на часовете в

            първи и втори клас е 20 минути, за всички други ученици от трети до дванайсти

            клас е 30 минути, с кратки почивки от 10 минути както следва:

 

Първи и втори клас

1 час – 9:00 – 9:20;

2 час – 9:30– 9:50;

3 час – 10:00- 10:20;

4 час – 10:30 - 10:50;

  • час – 11:00 - 11:20.

 

      Трети-дванайсти клас

1 час – 9:00 – 9:30;

2 час – 9:40 – 10:10;

3 час – 10:20 – 10:50;

4 час – 11:00– 11:30;

5 час – 11:40– 12:10;

  • час – 12:20– 12:50;
  • час – 13:00– 13:30.

 

                 Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица

           за сведение и изпълнение.

                     Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 Валентин Христов

 Директор на СУ „Любен Каравелов”

 гр. Димитровград                     


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Информатика и информационни технологии