VII клас

Home I клас VII клас

Прием за учебната 2018/2019 г.

 

След завършен седми клас:

 

 *      Профил: Предприемачески

    Предприемачество и бизнес с разширено изучаване на английски език 

   

Профилиращи предмети:

 

 

 

Балът се образува като сбор от:

Утроен резултат от национално външно оценяване  по БЕЛ

-  Резултат от национално външно оценяване по математика

Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование

- Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование

 

 *      Профил: Софтуерни и хардуерни науки  с  разширено  изучаване  на  английски  език 

   

Профилиращи предмети:

 

 

 

Балът се образува като сбор от:

-  Удвоен  резултат от национално външно оценяване  по БЕЛ

-  Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика

Оценката по физика и астрономия от свидетелството за основно образование

- Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование

 

За повече ИНФОРМАЦИЯ:

- Информационно табло: ПРИЕМ VII  клас във фоайето на училището;

- Електронна страница на МОН, раздел "Общо образование", "Външно оценяване", "Кандидатстване след 7 клас"

 

 

Във връзка с осъществяване на дейности по приемане на ученици в VІІІ клас

в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018 / 2019 година

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

  1. Комисия в състав:

Председател – Петя Хаджийска, заместник-директор

Членове: Ваня Билева – главен учител

                Даниела Пирова - учител

                Мариана Георгиева  - учител 

                Ангелина Костова - учител

                Живка Грозева  Тотева - учител

                Надя Томова Лазарова – учител

                Ивелина Вълчева Георгиева - ЗАС

                Галина Христова Милева  - технически изпълнител

               

                                             

  1. Задължения на комисията:

 

2.1.     Отговаря за въведените данни на учениците, които се обучават в VІІ клас в

   СУ „Любен Каравелов“

 

2.2.     Изготвя предложения за квестори на всеки от изпитите и за учители

   консултанти

 

2.3.     Отговаря за организацията по провеждането на националните тестове по

         Български език и литература на 21.05.2018 г. и  Математика на 23.05.2018 г.

 

Ø   Подготвя работни места за всички ученици в определените изпитните зали,

     в които ще се провеждат приемни изпити

Ø   Отговаря за осигуряването на всички необходими материали и документите,

                            съгласно Приложение 3

Ø   Отговаря за осигуряването на изправна и надеждна размножителна техника

     и техника за възпроизвеждане на записа на текста за втория модул на изпита

     чрез тест по БЕЛ

Ø   Разпределят листовете за отговори и свитъците за допълнителния модул

Ø   Отпечатват и размножават изтегления изпитен вариант за модула НВО

     и за допълнителния модул

Ø   Окомплектоват изпитните материали по зали в пликове

 

 

 

 

 

2.4.     Предоставя на учениците служебни бележки с оценките от приемните

   изпити от 13.06. до 19.07.2018 г.

 

2.5.     Отговаря за организирането на приема на заявленията и молбите за

     записване при всеки етап на класиране.

 

2.6.     Осигурява технически кампанията:

Ø      Служебни бележки, заявления, молби;

Ø      Изготвя списъци, справки, указания и др.

 

2.7.     Приема документите на учениците за попълване на незаетите места след трети

   етап на класиране –   до 11.09.2018 г. вкл.

Ø      Записва приетите ученици и обявява свободните места.

Учениците се записват в VІІІ клас, като подават следните документи:

1.      заявление до директора

2.      оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас

3.      служебна бележка с оценките от приемните изпити

 

 

 ВАЛЕНТИН  ХРИСТОВ

Директор на СУ „Любен Каравелов”

гр. Димитровград

 

Г Р А Ф И К

на

дейностите по приемане на ученици в осми клас
за учебната 2018/2019 г.

виж тук

 


 

  Прием за учебната 2017/2018 г.

 

 

СПРАВКА

 Относно:  свободните  места  за прием след завършен VІІ клас 2017/2018 г.

профил  „Предприемачески“ 

с  разширено изучаване на Английски език

 в  СУ ”Любен Каравелов” – гр. Димитровград

 

 

След I етап на класиране:

 

записани – 20

подали заявление за второ класиране - 1

свободни места – 5

 

 

 

 

След IІ етап на класиране:

 

 записани – 23

свободни места – 3

 

 

 

 

След IІІ етап на класиране:

 

  записани – 25

свободни места – 1

 

 

 

СПРАВКА

Относно:  свободните  места  за прием след завършен VІІ клас 2017/2018 г.

профил  „Предприемачески“ 

с  разширено изучаване на Английски език

 в  СУ ”Любен Каравелов” – гр. Димитровград

 

 записани – 27

свободни места – 0

 

           Комисия във връзка с осъществяване на дейности по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017 / 2018 година

 

 

Председател – Петя Хаджийска, заместник-директор

Членове: Ваня Билева - учител

                Лиляна Чакърова - учител

                Кремена Бинева  - учител 

                Ангелина Костова - учител

                Живка Грозева  Тотева - учител

                Надя Томова Лазарова- учител

                Галина Христова Милева  - ЗАС

                Соня Любенова Денева - библиотекар

                Йорданка Стоилова – медицинска сестра                          

               

 

След завършен седми клас:

 

 *      Профил: Предприемачески

    Предприемачество и бизнес с разширено изучаване на английски език 

   

Профилиращи предмети:

 

 

 

 

 

Балът се образува като сбор от:

Утроен резултат от национално външно оценяване  по БЕЛ

-  Резултат от национално външно оценяване по математика

-  Резултат по география и икономика от свидетелството за основно образование

- Резултат по информационни технологии от свидетелството за основно образование

За повече ИНФОРМАЦИЯ:

- Информационно табло: ПРИЕМ VII  клас във фоайето на училището;

- Електронна страница на МОН, раздел "Общо образование", "Външно оценяване", "Кандидатстване след 7 клас"

 

 

 

Учебен план за паралелка   " Предприемачество и бизнес с разширено изучаване на английски език " - виж тук

 

СУ „Любен Каравелов“, гр. Димитровград

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

VIII клас

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Прием: учебна 2017/2018  година

 

Организация на учебния ден: едносменна

 

Профил: Предприемачески с  разширено  изучаване на английски език

 

Задължителни профилиращи учебни предмети:

·          предприемачество и география и икономика

 

Профилиращи  предмети, определен на училищно ниво:

·         Чужд език , БЕЛ

 

Образователна степен: Средна

I гимназиален етап

II гимназиален етап

 

Класове

Общо

Класове

Общо

ОБЩО

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ Х

ХІ

ХІІ

XI XII

VІІІ ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

 Английски език

432

216

72

720

72

62

134

854

Немски език  

 

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

 

 

 

90

История и цивилизации

72

72

126

270

 

 

 

270

География и икономика

36

36

90

162

 

 

 

162

Философия

36

36

72

144

 

 

 

144

Гражданско образование

 

 

 

 

36

31

67

67

Биология и здравно образование

54

36

72

162

 

 

 

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

 

 

 

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

 

 

 

162

Музика

18

18

18

54

 

 

 

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

 

 

 

54

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ–IX

ХІ

ХІІ

XI-XII

 

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

   72

62

134

350

Общо за раздел А

1116

918

954

2988

432

372

804

3792

Раздел  Б избираеми учебни часове

Български език и литература

36

72

72

180

144

124

268

448

Английски език

 

 

72

72

144

144

124

268

412

История

 

36

 

36

 

 

 

36

Информационни технологии

 

54

54

108

 

 

 

108

География и икономика

 

 

 

 

144

124

268

268

Предприемачество - задължителен модул:

„Пазарна икономика“

 

 

 

 

72

 

72

72

Предприемачество - задължителен модул:

„Предприемачество и кариерно развитие“

 

 

 

 

36

 

36

36

Предприемачество - задължителен модул:

„Стартиране на собствен бизнес“

 

 

 

 

36

62

98

98

Предприемачество - задължителен модул:

„Управление на предприемаческата дейност“

 

 

 

 

 

62

62

62

Предприемачество - избираем модул:

„Маркетинг и реклама“

 

 

 

 

 

62

62

62

Предприемачество - избираем модул:

„Счетоводство на предприятието“

 

 

 

 

 

62

62

62

Общ годишен брой часове за раздел Б

36

  234

198

468

720

620

1340

1808

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В факултативни учебни часове

Лични финанси

36

36

 

 

 

 

 

 

Учебна компания – първи модул

 

 

72

 

 

 

 

 

Предприемачески умения

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимален годишен брой часове за раздел В

 

144

 

144

 

144

 

432

 

144

 

124

 

268

 

700

Общо за раздел А + раздел Б + раз- дел В

 

1296

 

1296

 

1296

 

3888

 

1296

 

1116

 

2412

 

6300