ТВОЯТ ЧАС

Home НОВИНИ ПОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВО ИСТОРИЯ Обществен съвет УЧИТЕЛИ ПРИЕМ ПРОФИЛИ ТВОЯТ ЧАС За  МАТУРИТЕ ПРОЕКТИ Профил на купувача ДОКУМЕНТИ За УЧЕНИЦИТЕ Самостоятелна форма Обществени услуги

 

 

АНКЕТА        виж тук

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА        виж тук

ЗАЯВЛЕНИЕ        виж тук


 

На 29 май 2018 г. в сградата на СУ»Любен Каравелов», гр. Димитровград се проведе публична проява на участниците в клуб «Литературна искра».  Клубът е организиран по проект BG05М20Р001-2.004-0004“ „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците бяха от 11 клас срещащи затруднения в обучението. Публичната проява беше викторина с въпроси свързани с изучавания материал по БЕЛ в 11 клас под наслов „Какво научих по БЕЛ в 11 клас?“. Целта беше да се проверят знанията на учениците, участници в клуба, придобити през изминалата учебна година. Водещи на събитието бяха двама ученици също от 11 клас. Гости на проявата бяха учениците от 11 Б клас  и Лиляна Чакърова, преподавател по биология и здравно образование в училището


В галерия  Петко Чурчулиев  – Димитровград беше открита изложба с детски рисунки на 18 ученика от клуба « С молив и четка». В представителната изява бяха включении 60 рисунки в различни жанрове и теми изпълнени с различни материали – молив,въглен,пастели,акварелни бои.


 

 

СЪСТЕЗАНИЕ "АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ"

 


 

На 29 май 2018 г. в сградата на СУ»Любен Каравелов», гр. Димитровград се проведе публична проява „Обичам българската реч” на участниците в клуб «Грамотниче».  Клубът е организиран по проект BG05М20Р001-2.004-0004“ „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците са от 3 клас, срещащи затруднения в обучението. Публичната проява премина като приказно пътешествие в Страната на граматика.  Включваше  изпълнение на  занимателни езикови задачи – „Приключения в училището на думите” : граматически упражнения- словотворчество/образуват думи и определят частите на думите, както и  вида на думата като част на речта/ , откриваха и записват „ избягали думи в текст”, съставят и записват изречения по дадени ситуации, определяйки вида на съставените изречения, подреждат объркали местото си изречения в текст. За финал учениците имаха да подредят разбъркана приказка и покажат уменията си да осмислят и разбират на емпирично ниво текст.


 

На 30 май 2018 г. в СУ «Любен Каравелов» - Димитровград се проведе заключителната представителна изява по БЕЛ на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения «Аз мога да чета и пиша». Проектът е за ученици от 3 клас със слаба мотивация и липса на умение за учене по БЕЛ, за да се преодолеят образователните дефицити на учениците в училище и повишаване на мотивацията им за учене.Участниците постигнаха напредък в овладяването на знания и умения обусловени от индивидуалните си интелектуални заложби.Учениците бяха мотивирани и удовлетворени от напредъка си.На изявата присъстваха ученици, учители и родители в подкрепа на участниците.Чрез забавни въпроси  и занимателни игри учениците показаха своите знания и умения които са придобили през учебната година.

 


 

На 15 май 2018 г. в сградата на СУ»Любен Каравелов», гр. Димитровград се проведе публична проява на участниците в клуб «В света на математиката».  Групата е организирана по проект BG05М20Р001-2.004-0004“ „Развитие на способностите на учениците и повишаване на

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците бяха от 4 клас срещащи затруднения в обучението по математика. Публичната проява беше открит урок, решаване на задачи от изучавания материал по математика в 4 клас, тема „Какво можем?- решаваме задачи“. Целта беше да се проверят знанията на учениците, участници в групата, придобити през изминалата учебна година.  Гости на проявата на учениците от 4 клас бяха родители им. Изявата премина организирано и емоционално. Награда за учениците бяха аплодисментите на техните  родители , индивидуалните и групови снимки.


 

     На 30.05.2018 г. се проведе публичната изява на групата по обучителни затруднения по  математика 7 клас. Отборното състезание между учениците на 7а и 7б клас бе запланувано като публична изява в началото на проекта «Твоят час»-м.ноември 2017 г. Разделянето на учениците в два отбора засили интереса им за екипна работа, както и за индивидуалната им изява. Чрез състезателната форма  на публичната изява седмокласниците показаха,че не само са попълнили пропуски в обучението си поматематика, но и са достигнали определена степен на функционална грамотност, което бе и една от целите на нашето обучение.

Обхванати от състезателния дух отборите се стараеха да откриват грешни математически твърдени.

Една от поставените задачи бе свързана с уменията за геометрични чертежи.Състезателите трябваше да решат различни по вид уравнения, неравенства.Прилагаха изучените знания в триъгълник и успоредник.

    Учениците и учителите,които присъстваха на състезанието допринасяха за борбената атмосфера.


 

На 20 юни 2018 г. в сградата на СУ ”Любен Каравелов”, гр. Димитровград се проведе публична проява на участниците в клуб „Ние, езикът и литературата”  Клубът е организиран по проект BG05М20Р001-2.004-0004“ „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците в клуба бяха от 10 клас, срещащи затруднения в обучението. Представителната изява протече под надслов „Ученици за ученици”. Десетокласниците представиха на съучениците си от 8 клас (обучаващи се по новата учебна програма по БЕЛ) подготвени по техен избор презентации за творчеството на автори.


Представителна изява на клуб   "АЗ УЧА ПИАНО"

Групата по интереси «Аз уча пиано» проведе своята публична изява на 21.03.2018 г. От 17,00 часа в кабинета по музика на СУ»Любен Каравелов» Димитровград.Темата на събитието бе «Годишен концерт».Всеки участник изпълни по 4 пиеси за пиано научени през втория учебен срок.Участниците се включиха в изявата с голямо желание и показаха наученото през годината.Тази изява бе посветена на 60-годишнината на училището.Гости на събитието бяха подители и приятели на изпълнителите.На финала на концерта се раздадоха изненади на участниците.Мероприятието е отразено в сайта на училището.

 

 

  

  

 


„Аз презентирам успешно!“

Годишна изява - представяне на презентации от участниците в клуба

 

    

  

 

 

 


 

 

Групата по интереси   „Биология и здраве" осъществи своята публична изява на 13.06.2018г от 14.30 часа в кабинета по биология на СУ «Л.Каравелов»- Димитровград. Темата на събитието бе: Постерна сесия и презентиране дейността на групата. Публична изява с тема „Любовта в природата“. Темата  за любовта е всеобхватна и бе предложена от учениците.  На нея те се опитаха по интересен начин да обяснят, какво за тях е любовта,  че се среща при всички организми /от ухажване до размножаване/, открива се навсякъде, че тя е движеща сила в природата и е абсолютно необходима. Тази изява участниците  посветиха и на 60 годишнината на училището. Ядрото присъстващи ученици и участници бе от 11а и 11б класове, но на изявата дойдоха и ученици от 5 и 7 клас. Представени бяха презентации и постери с богат снимков материал, лични стихотворения за любовта, отчетена бе и целогодишната дейност на групата

 

 


 

 

ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ "АЗ УЧА ПИАНО"

 

 

       

 


 

 

http://tvoiatchas.mon.bg

 


 

АНКЕТА - виж тук

 


 

    Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Твоят час“ и съгласно приетият в СУ „Любен Каравелов“  Димитровград механизъм за идентифициране на извънкласните дейности, класни ръководители на учениците, предложени ръководители на групите и председателя на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ се събраха, подреждаха и обобщаваха информацията за анкетираните ученици, желанията за участие, обобщаването на броя в групите и дали дейностите отговарят на желанията на потребностите на учениците.

 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДОБРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

1. Дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

«Химията – интересна и забавна» - Ивелина Русева Янчева

«Математиката-лесна и интересна» - Ангелина Димитрова Костова

«Математиката - лесна»  - Дора Тодорова Маринова

«Знаете ли български? » - Лора Живкова Йончева

«Грамотниче» - Милена Димитрова Иванова

«Моята математика»  - Нели Танчева Станева

«Аз обичам да чета» - Таня Александрова Стефанова

«Мога и успявам по математика» - Тинка Гочева Пейчева

«Полезната математика - Мариана Славова Георгиева

 

 

2. Дейности по интереси:                                 

 

«Пъстра въртележка» - Петрула Лазос Дончева

«Шарен свят» - Стела Димитрова Иванова

«Аз уча пиано» - Янка Илиева Драголова

       «С молив и четка» - Борислав Костадинов Бончев

       «Биология и здраве» - Лиляна Христова Чакърова

       «Да рисуваме с компютър» - Надя Томова Лазарова 

 


 

"Аз обичам да чета"

 

    Целта на открития урок беше учениците със обучителни трудности да покажат какво са научили по време на проекта  и как се справят. Учениците  изпълниха занимателни езикови задачи, свързани с четене с разбиране, драматизация  и граматически упражнения.

    Всеки от тях прочете свое  любимо  стихотворение. Съчинихме нова приказка със стари герои. Забавлявахме се с играта “Аз започвам, ти продължаваш“.

Ръководител:Таня Стефанова


"Химията -интересна и забавна"

    Целта на публичната изява е да покажем как може лесно да учим по химия. Изявата бе организирана чрез  презентация с любопитни факти  за химичните елементи, които са важни за нашия живот, викторина и забавни въпроси.

    Във викторината,която участниците от проета сами направиха,се включиха  ученици-гости на изявата. Пред съучениците си те доказаха, че химията може да бъде забавна и интересна. Изявата се проведе във видеозалата на училището. Гости бяха ръководители и ученици.

Ръководител:Ивелина Янчева

 


„Математиката – лесна и интересна“

 

    Учениците от клуб „Математиката – лесна и интересна“ подготвиха и проведоха един по-различен час по математика. Те запознаха своите съученици и гости на изявата с интересни числа в математиката и любопитни факти от история на математиката. Решаваха заедно с гостите математическа кръстословица и интересни логически задачи. Разнообразие в часа внесоха представените анекдоти свързани с математиката.

    Учениците с обучителни трудности показаха , какво са постигнали участвайки  в   проекта, как се справят, и че математиката може да бъде представяна по много различни и интересни начини. 

     Най - усърдните участници в проекта получиха грамота. Гости бяха съученици на участниците.

Ръководител: Ангелина Костова

 

      

 


«Мога и успявам по математика»

    Учениците с обучителни трудности показаха , какво са научили по време на проекта, как се справят и че математиката може да бъде и забавна наука. За целта те изработика и представиха презентация на тема „ Любопитни факти в математиката“. Втората презентация, която представиха, беше на тема „ Занимателна математика“. Всеки от участниците представи интересна задача като за позналите имаше и награди.

   Публичната изява се проведе във видеозалата. Гости бяха съучениците на участниците  и родители. Всички със задоволство отбелязаха напредъка на участниците в проекта.

Ръководител:Тинка Пейчева

 

 


 

  "Биология и здраве"

    На 04.05.2017г  ученици от девети и десети клас от СУ „ Л. Каравелов“  обединени в Група по интереси „Биология и здраве“, работещи по проект на МОН „ Твоят час“, се докоснаха до красотата на цветята и билките.

В рамките на два часа водени от своя ръководител на проекта г-жа Лиляна Чакърова, те подредиха постерна изложба във фоайето на училището, отчетоха своята дейност с много снимков материал.

Ръководител:Лиляна Чакърова

                                                

 

       

 

 

 

 

 


"С молив и четка"

Изложба на група  «С молив и четка» - детски рисунки в художествена галерия «Петко Чурчулиев» Димитровград 26.04.2017г.

Участници : ученици 2 – 4 клас.

Представени са над 40 рисунки в жанровете натюрморт, пеизаж и портрет, които са изпълнени с различна техника. Учениците са работили с молив, въглен, сух пастел, акварелни бои и апликиране.

Ръководител : Борислав Бончев

 

   


 

Представитeлна изява "Аз уча пиано" годишен концерт 21.04.2017

Ръководител:Янка Драголова

                               

                                                                                       

                                                                                                                   


 

"Аз уча пиано" - първа проява

 

 

         

   

 

 

 


 

Участниците в клубовете „ Пъстра въртележка” , „Шарен свят”, „ Биология и здраве”  и „С молив и четка” , работещи по проект „ Твоят час” и техните ръководители организират Коледен благотворителен базар. Можете да си купите сътворените от детски ръце коледни артикули и много лакомства. Събраните парични средства ще се дарят за кампания Българската коледа. В благотворителната  инициативата активно се включват и членовете на Ученическия съвет.

Заповядайте в СУ „ Любен Каравелов” на 22. 12. 2016 година във фоайето на първия етаж от 12.00 часа.

Ние Ви очакваме!