За УЧЕНИЦИТЕ

Home

 

Седмична програма в сила от 17.09.2018 г.

Седмична програма I -IV клас

Седмична програма V - XII клас

Седмична програма IX - XII клас, СУ "Л.Каравелов" - профил "Изкуства" - Музика


 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ - http://rsvu.mon.bg

Седмична програма в сила от 07.02.2018г.

График на консултациите на класните ръководители

График на консултациите на  преподавателите с родители и ученици:

Седмична програма I - IV клас

Седмична програма V - XII клас

График на консултациите на класните ръководители

График на консултациите на преподавателите с родители и ученици


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване:

IV клас

Български език и литература    10 май 2017г.

Математика                               12 май 2017г.

  Човекът и обществото              16 май 2017г.

   Човекът и природата                15 май 2017г.

 

VII клас

Български език и литература    19 май 2017г.

Математика                               22 май 2017г.

Чужди езици                             29 май 2017г.

КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия"   26 май 2017г.

КОО "Природни науки и екология"    28 май 2017г.

 

VIIІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Английски език                         23 юни 2017г.

 


Ваканции, учебна 2016/2017 година:
 

Ваканции:

Есенна :     29.10.2016 г. – 01.11.2016 г./вкл./

Коледна:    24.12.2016 г. – 04.01.2017 г./вкл./

Зимна:        04.02.2017г. – 08.02.2017 г./вкл./  І – ХІ клас

Зимна:        04.02.2017г. – 06.02.2017 г./вкл./  ХІІ клас

Пролетна :  08.04.2017 г. – 17.04.2017 г./вкл./  І – ХІ клас;

Пролетна  : 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. /вкл./ XII клас;

 

Неучебни дни:

7.11.2016г.-неучебен, но присъствен ден

ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ – 19.05.2017г.

Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика – 22.05.2017г.

25.05.2017г.-неучебен, но присъствен ден

 

Сменност на обучение

От 15.09.2016 г. до  11.11.2016 г.включително

Първа  смяна – І, ІІ, ІІІ, IV-започват в 8ч. 20мин.

   IX, X, XІ и XІІ клас-започват в 7ч .30мин.

Втора смяна   -  V, VI, VII и VIII клас-започват в 13ч.30мин.

 

От 14.11.2016 г. до 03.02.2017г.включително

Първа смяна – І, ІІ, ІІІ, IV - започват в 8ч. 20мин.

V, VI, VII, VIII  клас - започват в 7ч.30мин.

Втора смяна- IX, X, XI, XII клас -започват в 13ч.30мин.

 

От 06.02. 2017г. до 7.04.2017г.

Първа  смяна – І, ІІ, ІІІ, IV - започват в 8ч. 20мин.

IX, X, XІ и XІІ клас - започват в 7ч. 30мин.

Втора смяна   -  V, VI, VII и VIII  клас-започват в 13ч.30мин.

 

От 17.04.2017г. до края на учебната година

Първа смяна – І, ІІ, ІІІ, IV - започват в 8 ч. 20мин.

V, VI, VII,  и VIII клас  - започват в 7 ч. 30мин.

Втора смяна- IX, X, XI, XII клас - започват в 13 ч. 30мин.

 

 

 


 

Уважаеми бъдещи кандидат-студенти от СУ "Любен Каравелов" !

        Министерството на образованието, младежта и науката, чрез дирекция "Висше образование" реализира проект за създаване на "Рейтингова система за висшите училища в България". Системата  предоставя обективна база за сравнимост между висшите училища и се основава на индикатори за оценка на реалното състояние на качеството в мрежата на висшите училища. Тя съдържа богата информация за висшите училища и позволява те да бъдат сравнявани на базата на отделните професионални направления, според различни критерии и индикатори. В момента в България функционират 51 акредитирани висши училища, които предлагат обучение по над 600 специалности, разпределени в 52 професионални направления.

         Предполага се, че създадената рейтингова система ще съдейства за преодоляване на информационните дефицити и ще улесни бъдещите кандидат-студенти в избора на висше училище съгласно техните нагласи и потребности. Системата е достъпна на следния адрес:

http://rsvu.mon.bg

 

 

 

 


 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ   ПЪРВИ  УЧЕБЕН СРОК  НА  2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА :

 І. Стипендии за постигнати образователни успехи:

1.           Заявление-декларация по образец, подписана от класния ръководител и родител

2.           Успех от 2-ри учебен срок на учебната 2014/2015 год. Отличен / 5,50 – 6,00 /

 ІІ.Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

       1. Заявление-декларация по образец, подписана от класния ръководител и родител

       2. Успех от 2-ри учебен срок на учебната 2014/2015 год. минимум Добър / 4,00 /

       3. Месечен доход на член от семейството за периода от м. април 2014 г. до м. септември 2015 г. включително – 370лева.

Ø      Удостоверенията  за доходите на родителите за последните шест месеца  да имат подпис на директор и гл. счетоводител, изходящ номер и печат;

Ø       Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене / за последните 6 месеца, а ако не са получавани- бележка, удостоверяваща това, пак за същия период.

Ø      Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение от „Бюрото по труда”за периода на получаване през последните шест месеца. Ако не са регистрирани клетвена декларация заверена от нотариус.

Ø      Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за
получаваната пенсия за последните шест месеца.

Ø      При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.

 

ІІІ. Стипендии за ученици без родители:

   1. Заявление-декларация по образец, подписана от класния ръководител и родител.

     2. Копие от смъртен акт при смърт на родител или решение за отнети родителски права или пълно запрещение.

    ІV. Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания:

   1. Заявление-декларация по образец, подписана от класния ръководител и родител.

   2. Копие от свидетелство за трайни увреждания, издадено от ТЕЛК.

 

!!! КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 20.10.2015 г.

 

Заявление декларация за отличен успех

Заявление декларация за социална стипендия

Заявление декларация за ученик с един родител

Заявление декларация за ученик с трайни увреждания