Профил на купувача

Home

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

ПОЩЕНСКИ АДРЕС: гр. ДИМИТРОВГРАД 6400

"ЗАХАРИ ЗОГРАФ" №27

ТЕЛЕФОНИ: 0391/6-21-00  0391/6-28-68

e-mail: sou_lk@abv.bg

интернет адрес: lubenkaravelov.eu

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ - ДИРЕКТОР -  0391/6-21-00

                                                    0886868030Obiavlenie 2019.pdf

 ДАНАИЛА КИРЕВА- ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - 0391/6-21-00

                                                                       0886611172


18.04.2019 г.

СУ "Любен Каравелов" ОБЯВЯВА процедура за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и по Схема "Училищно мляко" за период от три години: 2019 / 2020 г., 2020 / 2021 г. 2021 / 2022 година.

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и по Схема "Училищно мляко" - не по-малък от 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение - 18.04.2019 г.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и по Схема "Училищно мляко"  - 30.04.2019 г. включително, до 16.00 часа.

       Обявление         Приложение

 


15.10.2018 г.

Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка
Уникален номер в Регистъра на ОП:
4076

 Име на поръчката:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ. Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на СУ ”Любен Каравелов”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. Уникален код на покана в ПОП: 9080690. Срок за получаване на оферти: 24.10.2018 г. Място за получаване на оферти: оферти за участие се подават в СУ“Любен Каравелов“, Димитровград, ул.„Захари Зограф“№ 27 Срок на валидност на обявата: 324.10.2018 г. Дата, час и място за отваряне на офертите: 25.10.2018 г., от 10:30 часа в сградата на СУ „Любен Каравелов” - Димитровград, гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф” № 27, от Заместник директор АСД в канцеларията му -2 етаж.

ОБЯВА                    ДОКУМЕНТИ           ПРОТОКОЛ         ДОГОВОР


 

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от Закона за обществени поръчки чрез събиране на оферти за Приготвяне и доставка на храна за учениците на СУ„Любен  Каравелов” гр. Димитровград  през учебната 2017/20178година по две обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на закуски за учениците от I - IV клас на СУ„Любен Каравелов” гр. Димитровград през учебната 2017/20178година";

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на обяд за ученици, на целодневна организация на учебния процес на ученици от І до VІІ клас в СУ„Любен Каравелов” гр. Димитровград през учебната 2017/2018година".

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

 

Протокол за избор на изпълнител за доставка на храна

            виж тук

          виж тук

           изтегли от тук

 


 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

 

ЗОП архив 2016/2017

                виж тук

 

 

За извършени плащания по договори за обществени поръчки, сключени по реда на глава осма „а” от Закона за обществени поръчки

ЗОП архив 2015/2016

                виж тук

 

 

За извършени плащания по договори за обществени поръчки, сключени по реда на глава осма „а” от Закона за обществени поръчки - 2014/2015

ЗОП архив 2014/2015

                виж тук