ИСТОРИЯ

Home НОВИНИ ПОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВО ИСТОРИЯ Обществен съвет УЧИТЕЛИ ПРИЕМ ПРОФИЛИ ТВОЯТ ЧАС За  МАТУРИТЕ ПРОЕКТИ Профил на купувача ДОКУМЕНТИ За УЧЕНИЦИТЕ Самостоятелна форма Обществени услуги

Историческа справка

 

    Средно общообразователно училище "Любен Каравелов" - град Димитровград е създадено на 15 септември 1957г. От Единно средно училище "Асен Златаров" се отделят ученици и учители и се сформира ново основно училище, което съгласно чл.10 от Правилника за приложение Указа за наименования и преименувания на обекти и по заповед на Президиума на народното събрание №III-938 от 28 октомври 1958г. е именувано Второ основно училище "Любен Каравелов" от I до VII клас. За директор на новото училище е назначен Александър Николов, който е ръководил до пенсионирането си през 1960г.

    През учебната 1966/1967г. е построена самостоятелна нова сграда на училището. Учителският колектив се състои от 22 базови учители, 11 специалисти с висше образование и 28 с клас-квалификация или общо 61 учители, които обучават над 1100 ученика в 8 паралелки за начален курс и 9 паралелки за среден курс.

    Обзаведени са 22 кабинета, физкултурен салон, асфалтирана физкултурна площадка с хандбално игрище и две волейболни игрища, обзаведено е учебно опитно поле от 2,5 дка площ, в което се провежда опитно-практическа работа.

    Открити са павилиони за закуска на учениците. В стола на училището и павилионите над 700 деца получават топла закуска и над 250 обяд.

    Училищната библиотека разполага с над 7000 тома книги.

    За първи път през учебната 1980/1981г. е открита паралелка с прием на деца на 6 годишна въэраст и училището е експериментално / на проблемната група по образованието към БАН и МНП/

    Ръководството на учебно-въэпитателната дейност в училището се е осъществявала от Директор, зам. директор, класни ръководители, учители , възпитатели. Директор е бил заслужелия учител Митьо Пеневски. Колективен орган на ръководство е бил учителския съвет.

    Училището продължава своята дейност.

Начало